Forfalskede takstdokumenter på ur!

Dokumentfalsk inngår som en forberedelseshandling til bedrageri for å oppnå en økonomisk gevinst. Dokumentfalsk er også en selvstendig straffbar handling. Hva gjør vi når vi som takstmenn oppdager forfalskede takstdokumenter på ur? Jo – vi politianmelder forholdet og regner da med at politiet etterforsker forholdet og at påtalemyndigheten foretar en vurdering av reaksjon i de tilfellene hvor gjerningspersonen har erkjent forfalskningen.

Høsten 2018 ble det tilfeldigvis avdekket at et takstdokument fra en av våre takstmenn, var forfalsket fra 40 tusen kroner til 4 millioner kroner.

Uret var et lommeur i gull med flere komplikasjoner. Det ble levert en politianmeldelse på forholdet.

I straffeloven av 20.mai 2005, Kapittel 29 – § 361, står det følgende vedrørende vern av tilliten til penger og visse dokumenter, sitat; Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som a) ettergjør eller forfalsker et dokument, eller anskaffer et ettergjort eller forfalsket dokument med forsett om å bruke det eller la det fremstå som ekte eller uforfalsket, b) rettsstridig bruker et dokument som nevnt i bokstav a og lar det fremstå som ekte eller uforfalsket, eller c) utsteder et dokument og uriktig tillegger seg en stilling som er av vesentlig betydning for dokumentets bevisverdi, og lar dokumentet fremstå som riktig, sitat slutt.

I forbindelse med saken, så leverte Fagurmakerne Norge (FUN) et notat til Troms politidistrikt hvor vi sa at vi ser det som svært alvorlig at takseringsdokumenter utstedt av våre sertifiserte takstmenn, blir forfalsket. Det er flere faktorer ved forfalskede takseringsdokumenter for ur som gjør seg gjeldende og som er alvorlig; 1) Forfalskede takstdokumenter kan bli brukt mht. forsikringsbedrageri. 2) Forfalskede takstdokumenter kan bli brukt i arveoppgjør med resultatet at en arving av uret overtar denne i den tro at uret har høyere verdi enn hva som er tilfellet, og som da påvirker arveoppgjøret i særdeles stor grad. 3) Forfalskede takstdokumenter kan brukes ved salg av uret, og hvor kjøper blir svindlet i den grad at vedkommende betaler en pris langt utover urets reelle verdi. 4) Forfalskede takstdokumenter er også et misbruk av takstmannens navn og renommé.

Den 9. oktober 2018 ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling selv om gjerningspersonen har innrømt forholdet i politiavhør (og for takstmannen som avdekket forfalskningen), at det var han som sto bak forfalskningen. I et påtegningsark fra Troms og Finnmark Statsadvokatembeter, siterer vi følgende; «Det vises til at påtalemyndigheten ikke kan føre bevis for at mistenkte har hatt forsett om å bruke det forfalskede dokumentet, og at det heller ikke kan bevises at han har brukt det».

Gjerningspersonen har med forsett, dvs. utført handlingen bevisst, fremsatt takstdokumentet som ekte etter vår vurdering i og med at dette ble fremvist til vår takstmann som avdekket forfalskningen. Ift. dette, så vil vi sitere § 361 i straffeloven; «..eller la det fremstå som ekte eller uforfalsket». Det var jo nettopp det som gjerningspersonen gjorde, samtidig som han antydet at verdien på uret muligens hadde økt. Men allikevel ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling. Det anbefales at takstmenn som opplever denne type forfalskninger anmoder overfor politiet om å få avgi politiforklaring. På denne måten kan vi redusere risikoen for at politi og påtalemyndighet ikke feilvurderer beviselighetene i sakene.

Fagurmakerne Norge (FUN) sine takstmenn prøver hele tiden å gi så korrekte verdivurderinger som mulig og vi ser at forsikringsselskapene etter hvert blir flinkere til å bruke oss. I de senere år har forfalskninger av ur blitt bare bedre og bedre, og det er særdeles viktig at vi klarer å avdekke dette, samt forfalskede takstdokumenter. Derfor ser vi med frustrasjon på at politiet ikke prioriterer forfalskede dokumenter som beviselig er forsøkt brukt.

Med dagens teknologi kan det meste forfalskes. Derfor vil vi henstille til dere som utfører takst på ur om alltid å beholde en kopi av takstdokumentene som dere utsteder, slik at disse kan sammenlignes med eventuelle forfalskede for å avdekke eventuelle forsøk på svindel.

 

Herulf Mathisen

Herulf Mathisen

Utdannet på Oslo Yrkesskole, Elvebakken 1974-77. Deretter 4 års læretid hos tidligere Urmakermester Paul Ditlefsen, Tromsø. Studerte 1. avd. juss 2015/16.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *